Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. powołane zostało Uchwałą Nr IV-380-97 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia nowej formy budownictwa komunalnego w Gminie Goleniów - Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Uchwałą Nr VI-401-97 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 września 1997 r. w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki: ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000149073

Numer NIP: 856-000-05-60

Kapitał zakładowy: 44 490 000 zł.

Organami Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd.

Zarząd Towarzystwa jest jednoosobowy:

  • Prezes Zarządu – Izabela Frynas

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Mirosław Guzikiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Mazur - Członek Rady Nadzorczej
  • Urszula Chrąchol-Barczyk - Członek Rady Nadzorczej