Szanowni mieszkańcy,

Zarząd Goleniowskiego TBS Sp. z  o.o. w Goleniowie przypomina,  że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 z późn. zmianami) najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata,  w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim, oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy:

W razie:

  1. złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca, lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby gdyby umowa nie została rozwiązana;
  2. gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
  3. gdy najemca wy każę w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1 % wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1 % dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3;
  4. gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

UWAGA!

Wzór deklaracji do wypełnienia znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych lub do pobrania tutaj