bip logo4

 • tel.
 • +48 91 418 28 51

Godziny pracy GTBS
Pon.
(7.30 - 15.30), Wt.-Pt. (7.00-15.00)

Osobista obsługa klienta w siedzibie spółki:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Zarząd Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania CV na stanowisko: Księgowa ds. wspólnot mieszkaniowych

Obowiązki na stanowisku:

 • prowadzenie kompleksowej ewidencji rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych,
 • ewidencja dokumentów księgowych wspólnoty mieszkaniowej,
 • wystawianie dokumentów wewnętrznych/ zewnętrznych w imieniu wspólnoty,
 • prowadzenie obsługi kont bankowych wspólnoty,
 • sporządzanie deklaracji CIT, podatku od nieruchomości,
 • kontrola i prowadzenie windykacji należności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według indywidualnych potrzeb zarządcy nieruchomości dla Wspólnot,
 • przygotowywanie dla zarządu wspólnot informacji o sytuacji finansowej wspólnoty,
 • kontrola prawidłowości naliczania opłat zgodnie z podjętą uchwałą właścicieli,
 • nadzór oraz ścisła współpraca z działem eksploatacji w zakresie uzgadniania zaliczek na eksploatację, media , fundusz remontowy właścicieli,
 • przygotowywanie dokumentów na zebrania wspólnot mieszkaniowych,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy w księgowości min. 2 lata,
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • znajomość Ustawy o własności lokali, Ustawy o rachunkowości
 • znajomość polskich przepisów podatkowych
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres i trudne sytuacje związane z obsługą właścicieli,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w księgowości wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy na czas określony (zastępstwo),
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu zadań i wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji. 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin naboru: 20.05.2022 r.
 • CV można składać w formie elektronicznej na adres:
 • Listownie lub osobiście w sekretariacie Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.
 • Zastrzegamy prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydów zostaną usunięte a dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu.

W dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić treść poniższej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Goleniowskie TBS Spółka z o.o. w Goleniowie. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), http://www.tbs.goleniow.pl/klauzula-informacyjna-rodo, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że w dniu 30 marca 2022 r. spółka Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisała umowę o roboty budowlane z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym firmą „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Umowa dotyczy realizacji I etapu inwestycji mieszkaniowej, w ramach której powstanie 60 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem, których dysponentem będzie Gmina Goleniów. Lokale wynajmowane będą na zasadach podnajmu osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Zasiedlenie mieszkań przewiduje się w czwartym kwartale 2023 roku.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dokonała wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Do zarządu powołana została Pani Izabela Frynas, która funkcję Prezesa obejmie z dniem 1 maja 2021 r. Pani Izabela Frynas wykazała się podczas rozmów kwalifikacyjnych zarówno bogatą wiedzą jak i niezbędnym doświadczeniem z zakresu funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego oraz gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Ufamy, że nowa Prezes Zarządu doskonale sprawi się w swojej roli i zagwarantuje Spółce dalszy rozwój oraz podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Goleniów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Rosicki

Szanowni mieszkańcy.

Prawo budowlane nakłada na zarządców budynków mieszkalnych przeprowadzanie obowiązkowych kontroli instalacji znajdujących się w budynkach, w tym również w lokalach mieszkalnych. W zależności od wyposażenia lokali obejmują one przewody kominowe (wentylacyjne, spalinowe i dymowe), instalację wentylacyjną i gazową (kontrola co roku) oraz instalację elektryczną (kontrola raz na 5 lat). Zarząd wspólnoty w ramach powierzonych obowiązków przez właścicieli lokali, jest zobligowany do zlecenia przeprowadzenia czynności kontrolnych osobom posiadającym wymagane uprawnienia w terminach określonych Prawem Budowlanym.

Mając na uwadze nasze zobowiązania wobec mieszkańców, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich lokatorów o udostępnianie swoich mieszkań w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych a także o obecność osób pełnoletnich podczas ich wykonywania. O terminach planowanych kontroli, oraz osobach upoważnionych przez zarząd do ich przeprowadzenia, informujemy Państwa każdorazowo na naszej stronie internetowej. Ponadto na tablicach ogłoszeń lub w innych ogólnodostępnych miejscach w budynkach, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, wywieszane są informacje o planowanych przeglądach. Dla Państwa komfortu, firmy dokonujące przeglądów, są zobowiązane do wyznaczenia 2 terminów kontroli w różnych porach dnia. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu, umożliwiamy również indywidualne ustalenie dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu. Wszystko po to, aby kontrola instalacji w całym budynku odbyła się w jak najkrótszym przedziale czasowym tak, aby sporządzony protokół pokontrolny zawierał aktualne dane i informacje o kontrolowanej instalacji.

Zwracamy Państwa uwagę, że o ile przeprowadzenie kontroli instalacji jest obowiązkiem Zarządcy budynku, o tyle udostepnienie zajmowanego lokalu jest obowiązkiem jego właściciela/ najemcy, a uniemożliwienie firmie kontrolującej wejścia do lokalu niesie za sobą pewne konsekwencje i ewentualną odpowiedzialność, gdy z powodu niemożliwości przeprowadzenia okresowej kontroli w lokalu lub budynku dojdzie do szkód. Sprawne przeprowadzenie kontroli, zarówno w lokalach mieszkalnych jak i w pozostałych pomieszczeniach znajdujących się w budynku, ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego jego użytkowania oraz zapobieganie sytuacjom utraty zdrowia lub życia mieszkańców.

Wszelkie informacje o obecnie prowadzonych przeglądach można uzyskać pod numerem telefonu 91 466 47 47 lub na stronie internetowej w panelu terminarze przeglądów.  

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że zmianie ulegają godziny bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GTBS. Odbywać się ona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Decyzja o zmianie godzin obsługi klientów podyktowana jest koniecznością zapewnienia pracownikom czasu na przygotowanie odpowiedzi na wpływające pisma i wnioski, zapoznanie się z aktami spraw, sporządzeniem niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzeniem koniecznych kalkulacji w pełnym skupieniu w celu uniknięcia błędów i poprawy jakości obsługi.   

Godziny pracy spółki pozostają bez zmian: w poniedziałki od godz. 7.30 – 15.30 oraz w pozostałe dni od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

Informujemy również, że większość spraw można zrealizować poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe) do wszystkich pracowników spółki można znaleźć na stronie www.tbs.goleniow.pl w zakładce kontakt.   

Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia w obsłudze klienta wynikające z obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. 

Szanowni mieszkańcy,

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia, że do dnia 11.02.2020 r. przeprowadzana będzie coroczna obowiązkowa kontrola instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1336).

Przeglądy realizują pracownicy firmy: Spółdzielnia Socjalna BTW z Goleniowa, którzy posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Prezesa Zarządu Goleniowskiego TBS. Sp. z o.o. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonej kontroli – kontakt telefoniczny z przedstawicielem firmy dokonującej przeglądów - Panem Tomaszem Kwietniakiem tel. 792 580 510, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu.

Jednocześnie informujemy, że termin wykonania przeglądu może zostać przesunięty nie więcej niż 7 dni od wyznaczonej daty wskazanej w niniejszym zawiadomieniu.

W przypadku braku dostępu do lokalu w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie konieczne będzie dokonanie kontroli na własny koszt i dostarczenie protokołu z tej kontroli do Zarządcy.

Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej.

Harmonogram przeglądów.

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przypomina, że  zgodnie z Regulamienem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów (Uchwała Nr XVIII/215/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.) w okresie od 1 listopada do 31 marca odbiór bioodpadów w workach odbywa się raz na 2 tygodnie. Obowiązujące harmonogramy wywozu odpadów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Dla klientów lub na stronie www.pgkgoleniow.pl.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej wywozy odpadów wielkogabarytowych odbywają się WYŁĄCZNIE 2 razy do roku w terminach wskazanych w harmonogramie. W okresach między planowymi wywozami mieszkańcy mają obowiązek samodzielnie wywozić odpady wielkogabarytowe (meble typu: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, i inne sprzęty) do PSZOK na ul. I Brygady Legionów, gdzie przyjmowane są bezpłatnie. Odpady wielkogabarytowe, które są wystawiane przy pojemnikach na odpady w innych terminach niż wskazane w harmonogramie, będą wywożone wyłącznie po zleceniu wywozu przez zarządcę nieruchomości. Taki wywóz będzie traktowany jako dodatkowa usługa, za którą należy uiścić opłatę na podstawie faktury wystawionej przez PGK.

 

W prasie lokalnej czy na portalach ogłoszeniowych spotykane są oferty sprzedaży mieszkań TBS lub odstąpienia partycypacji:  

„Sprzedam mieszkanie TBS, pow. – 62 m2

 „Atrakcyjne mieszkanie TBS, dwupokojowe, pow. 57 m2 – sprzedam”. 

„Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie TBS, 3 pokoje, 60 m2

 „Odsprzedam partycypację TBS”

Zwracamy Państwu szczególną  uwagę, że ogłoszenia podobnej treści są niezgodne z prawem i zawierają ofertę, której spełnienie w świetle obowiązujących przepisów jest niemożliwe. Prawo do sprzedaży jakiejkolwiek rzeczy ma wyłącznie jej właściciel. Właścicielem zaś wszystkich lokali w zasobach Goleniowskiego TBS jest wyłącznie Goleniowskie TBS.

TBS nie sprzedaje mieszkań, zawiera wyłącznie umowy najmu z osobami, które mieszkają w zasobach TBS. Osoby te są więc najemcami. Żaden najemca nie ma prawa do zbycia w jakiejkolwiek formie (zamiana, darowizna, sprzedaż czy odsprzedaż) mieszkania, którego nie jest właścicielem.

Zasady ważne dla najemcy mieszkania TBS

Podstawowe zasady korzystania z mieszkań w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego są następujące:

 1. Użytkownik mieszkania jest wyłącznie jego najemcą.
 2. Z możliwością ubiegania się o zawarcie umowy najmu związany jest obowiązek partycypacji w kosztach budowy takiego mieszkania, co oznacza, że przyszły najemca jest zobowiązany wpłacić określony procent wartości mieszkania i potem może w nim mieszkać, jak na swoim.
 3. Partycypacja wnoszona jest przez przyszłego najemcę, możliwe jednak jest zawarcie umowy o partycypację np. przez pracodawcę lub inną osobę w celu uzyskania najmu przez np. pracowników lub członków rodziny. Partycypant wskazuje przyszłego najemcę lokalu.
 4. Wszyscy najemcy w chwili zawarcia umowy i przez cały okres najmu muszą spełniać kryteria dochodowe, określone w ustawie oraz nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu.

 

Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą – z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do użytkowania – Towarzystwo Budownictwa Społecznego zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego.

 Partycypantem może być:

 • osoba fizyczna;
 • pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników;
 • osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę;
 • powiat, gmina lub związek międzygminny.

Partycypacja w kosztach budowy lokalu nie stanowi nabycia prawa własności a jedynie daje prawo do podpisania umowy najmu przez partycypanta lub osoby przez niego wskazane.

Po ustaniu najmu – najemca, który jest jednocześnie partycypantem, ma obowiązek zwrotu mieszkania do TBS, uzyskując jednocześnie zwrot wpłaconej partycypacji w wysokości zwaloryzowanej według odpowiednich przepisów.

Umowy najmu lokali zwolnionych – zawierane są przez TBS wyłącznie z osobami wyłonionymi według zasad wynikających ze statutu oraz regulaminów obowiązujących u wynajmującego.

Obrót mieszkaniami w zasobach TBS jest prawnie niemożliwy

Jakikolwiek obrót, a więc sprzedaż bądź odsprzedaż mieszkań w zasobach TBS, jest niemożliwy. Jakakolwiek próba przejęcia mieszkania TBS powinna być bezwzględnie zgłoszona wynajmującemu i właścicielowi mieszkania, a zatem TBS-owi.

Obecne przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dopuszczają zbywanie praw z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego.

Cesja może być uznana za nieważną, gdy przy sporządzeniu tego dokumentu pojawią się istotne wady faktyczne i prawne. Planując nabycie praw do umowy o partycypację w drodze cesji należy uprzednio sprawdzić:

 • czy umowa o partycypację jest ważna, obowiązująca i nie jest w okresie wypowiedzenia;
 • jaka jest kwota wpłaconej partycypacji i jakiej kwoty można się spodziewać w przypadku rozwiązania umowy.;
 • jaka jest wysokość obowiązującej z tytułu zawarcia umowy najmu kwota kaucji – każdy nowy najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji, która może stanowić nawet 12-krotność czynszu. Zabezpiecza ona ewentualne roszczenia właściciela, a jej wpłata musi zostać uiszczona przed podpisaniem umowy o najem;
 • czy mieszkanie nie jest zadłużone – informację tą można uzyskać w siedzibie Spółki w obecności dotychczasowego najemcy;
 • czy nowy potencjalny najemca spełnia łącznie dwa warunki, tj. brak tytułu prawnego do innego lokalu oraz określone kryteria dochodowe.

Możliwe jest, nieodpłatne przepisanie prawa z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego na rzecz wskazanej osoby. Wtedy mamy do czynienia z cesją pod tytułem darmym. Jeżeli cesji dokonujemy w najbliższej rodzinie to darowizna jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

W przypadku każdej cesji (odpłatnej i nieodpłatnej) należy zadbać o to, aby umowa sporządzona została na piśmie i potwierdzona aktem notarialnym.

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż żądanie dodatkowej kwoty tzw. odstępnego nie ma prawnego uzasadnienia. Poprzedni najemca może (za okazaniem dokumentów zakupu) porozumieć się w zakresie zwrotu nakładów poniesionych na podwyższenie standardu lokalu lub jego wyposażenia. Goleniowskie TBS oddawało mieszkania w stanie wykończonym, a wszelkie nakłady poniesione przez najemców na zwiększenie standardu są dokonywane na ich ryzyko i nie podlegają zwrotowi przez Spółkę.

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad najmu lokali z zasobów Goleniowskiego TBS Sp. z o.o. określa Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców w lokalach będących własnością GTBS.

Zagadnienia związane z organizacją Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz zasady wynajmowania przez nie mieszkań reguluje ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 2195), która była nowelizowania około 40-krotnie.

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304