bip logo4

 • tel.
 • +48 91 418 28 51

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych przy nieruchomościach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o.”

Zamówienie podzielone zostało na 5 części.

Część I: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Szkolnej 40 w Goleniowie.      

Część II: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Szarych Szeregów 3, 7, 9 w Goleniowie.

Część III: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Szarych Szeregów 11, 13, 15, 17 w Goleniowie.

Część IV: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Słowackiego 8 i ul. Jagiełły 5 w Goleniowie.

Część V: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie.

Szczegółowy opis zamówienia w podziale na części zamieszczony jest w Załączniku nr 5 do SIWZ pn. SOPZ.

Dokumentacja przetargowa do pobrania.

Uprzejmie informujemy, że od 18.06.2019 r. woda sieciowa w systemie ciepłowniczym będzie zabarwiana barwnikiem Fluoresceina RM200%. Barwienie wody sieci ciepłowniczej w Goleniowie ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów, armatury oraz wymienników ciepła i jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

W związku z powyższym, istnieje możliwość pojawienia się zabarwionej wody w środowisku naturalnym, przestrzeni publicznej oraz ujęciach ciepłej wody użytkowej. Ze względów technologicznych barwiona woda może znaleźć się również w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania części budynków w Goleniowie (w kaloryferach i rurach znajdujących się w mieszkaniach).

Bardzo prosimy o wszelką informację dotyczącą miejsc, w których zostanie zauważona woda o jaskrawej, żółto-zielonej barwie. W przypadku zauważenia zabarwionej wody na ulicach, chodnikach, studzienkach, w rzekach i innych ciekach wodnych, prosimy o przekazywanie informacji pod numerem telefonu PEC Sp. z o.o. 91 418 28 41,  603 424 333

Środek wykorzystany do zabarwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Rozkłada się pod wpływem światła. W przypadku wystąpienia, po kontakcie z zabarwioną wodą, jakichkolwiek niepokojących objawów – prosimy o pilny kontakt z lekarzem. FLUORESCEINA RM 200% stosowana jest głównie do barwienia produktów chemii stosowanej w gospodarstwach domowych oraz do znakowania wody sieciowej systemów ciepłowniczych.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie

Tomasz Majewski

W imieniu Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowe serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w budowaniu społecznego labiryntu Goleniowa, które odbędzie się w poniedziałek 13 maja o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28. Wspólnie zbudujemy labirynt wiedzy o zjawiskach społecznych w naszej gminie. Powstanie kompozycja przestrzenna zawierająca informacje o inicjatywach, pasjach, wydarzeniach, które realizowane są na terenie naszej Gminy Goleniów. Dodatkowym działaniem podjętym w trakcie spotkania będzie przeprowadzenie ankiety dotyczącej aktywności społecznej mieszkańców Gminy Goleniów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu.

Łukasz Wójcik - instruktor-animator, koordynator Centrum Aktywności Lokalnej

Szanowni mieszkańcy,

Zarząd Goleniowskiego TBS Sp. z  o.o. w Goleniowie przypomina,  że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 z późn. zmianami) najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata,  w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim, oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy:

W razie:

 1. złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca, lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby gdyby umowa nie została rozwiązana;
 2. gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
 3. gdy najemca wy każę w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1 % wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1 % dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3;
 4. gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

UWAGA!

Wzór deklaracji do wypełnienia znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych lub do pobrania tutaj

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko - Inspektor Nadzoru

Zakres obowiązków obejmuje:

 1. Przeprowadzanie rocznych i 5–letnich przeglądów stanu technicznego budynków i zagospodarowania terenu.
 2. Prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisów związanych.
 3. Bieżąca obsługa zgłoszeń mieszkańców o awariach - przyjmowanie zgłoszeń, wypisywanie zleceń awaryjnych oraz przesyłanie ich do wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami, kontrola stanu usuwania awarii.
 4. Nadzór bieżący nad stanem technicznym budynków i nieruchomości.
 5. Dokonywanie odbiorów robót (awaryjnych, napraw bieżących, robót budowlanych) oraz wykonywanie i nadzór nad rozliczeniami tych robót w tym sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i zatwierdzanie faktur za wykonane roboty.
 6. Uczestnictwo w przygotowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru zamieszczono w ogłoszeniu na stronie www.bip.tbs.goleniow.pl w zakładce Ogłoszenia w sprawie pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do składania aplikacji.

Prezes Zarządu

inż. Magdalena Miklaszewska

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza Państwa na spotkania, które odbędą się w siedzibie GTBS przy ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 08.04

godz. 13.00 – Szkolna 40

godz. 15.00 – Szarych Szeregów 3

Wtorek 09.04

godz. 13.00 – Szarych Szeregów 7

godz. 15.00 – Szarych Szeregów 9

Środa 10.04

godz. 13.00 – Szarych Szeregów 11

godz. 15.00 – Szarych Szeregów 13

Czwartek 11.04

godz. 13.00 – Szarych Szeregów 15

godz. 15.00 – Szarych Szeregów 17

Piątek 12.04

godz. 13.00 – Jagiełły 5

godz. 15.00 – Słowackiego 8

Tematyka spotkania:

 • Przyczyy podwyżki stawek czynszowych.
 • Przedstawienie informacji ogólnych na temat użytkowania mieszkań.
 • Omówienie planów remontowych osiedla.
 • Wysłuchanie wniosków i dyskusja z mieszkańcami.

Wspólne spotkanie będzie wyjątkową okazją do omówienia wszystkich nurtujących Państwa spraw, dlatego serdecznie zapraszam do udziału.

Prezes Zarządu, inż. Magdalena Miklaszewska

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304