bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Godziny pracy GTBS
Pon.
(7.30 - 15.30), Wt.-Pt. (7.00-15.00)

Osobista obsługa klienta w siedzibie spółki:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dopłat, złożone wspólnie przez gminę Goleniów i Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w czerwcu bieżącego roku, na realizację I i II etapu inwestycji pn: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka” zostały w całości przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptowane.

Podpisane przez Burmistrza Gminy Goleniów Pana Roberta Krupowicza dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przewidują wsparcie finansowe na realizację I i II etapu inwestycji w łącznej kwocie przeszło 47 mln zł. Wsparcie z Funduszu Dopłat zapewni 80% planowanych kosztów inwestycji, pozostała część zostanie sfinansowana przy udziale środków własnych Gminy Goleniów. Wszystkie lokale stanowić będą własność Spółki i pozostaną w dyspozycji Gminy Goleniów z przeznaczeniem do najmu na zasadach obowiązujących dla gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach realizacji I i II etapu inwestycji planujemy budowę 5 budynków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych z łączną liczbą 180 lokali mieszkalnych, w tym:

- 20 mieszkań 1 pokojowych o powierzchni 30,27 m2,

- 85 mieszkań 2 pokojowych o powierzchni 37,88 – 49,19 m2,

- 75 mieszkań 3 pokojowych o powierzchni 47,68 – 57,66 m2,

Obecnie Spółka Goleniowskie TBS jako inwestor przystąpi do procedury przetargowej celem wyłonienia Wykonawcy robót. W pierwszej kolejności realizowany będzie I etap inwestycji obejmujący budowę 2 budynków mieszkalnych z łączną liczbą 60 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 2 786,88 m2.

Planowany termin zakończenia realizacji I etapu inwestycji: I kwartał 2023 r.

W ramach II etapu planujemy budowę kolejnych 3 budynków mieszkalnych z łączną liczbą 120 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 5500,44 m2

Planowany termin realizacji II etapu: II kwartał 2023 – IV kwartał 2024

Wszystkie budynki wyposażone będą w windy, a lokale będą posiadały balkony oraz komórki lokatorskie. W każdym budynku przewidziano również mieszkania dla osób niepełnosprawnych, które będą zlokalizowane na parterze. Ponadto na terenie inwestycji zaprojektowano łącznie 270 miejsc postojowych, w tym 31 miejsc postojowych dla użytkowników o ograniczonej sprawności motorycznej (poruszających się na wózkach). Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozległe tereny zieleni z alejkami i ławkami do wypoczynku, a najmłodsi atrakcyjny, przestronny plac zabaw. Drogi wewnętrzne, chodniki i place manewrowe zapewnią odpowiedni układ komunikacyjny dla całego osiedla.

 

PGK Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w okresie od 01.07-07.09.2021 r. obowiązywać będą nowe harmonogramy wywozu odpadów z nieruchomości na terenie gminy Goleniów. 

NOWY HARMONOGRAM

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PGK lub w siedzibie spółki:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 17 C, 72-100 Goleniów
Biuro Obsługi Klienta tel. 882 022 653, e-mail:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dokonała wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Do zarządu powołana została Pani Izabela Frynas, która funkcję Prezesa obejmie z dniem 1 maja 2021 r. Pani Izabela Frynas wykazała się podczas rozmów kwalifikacyjnych zarówno bogatą wiedzą jak i niezbędnym doświadczeniem z zakresu funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego oraz gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Ufamy, że nowa Prezes Zarządu doskonale sprawi się w swojej roli i zagwarantuje Spółce dalszy rozwój oraz podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Goleniów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Rosicki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z pracami na sieci cieplnej w dniu 23.03.2021 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 mogą nastąpić zakłócenia w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach przy ulicach:

  • Kościuszki
  • Słowiańska
  • Barnima

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Rada Nadzorcza Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatur należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów w terminie do dnia 5 marca 2021 r. godz. 10.00.

Szczegółowe warunki zgłoszeń oraz wymagania stawiane kandydatowi, jak również harmonogram konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółki www.tbs.goleniow.pl oraz Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Szanowni mieszkańcy.

Prawo budowlane nakłada na zarządców budynków mieszkalnych przeprowadzanie obowiązkowych kontroli instalacji znajdujących się w budynkach, w tym również w lokalach mieszkalnych. W zależności od wyposażenia lokali obejmują one przewody kominowe (wentylacyjne, spalinowe i dymowe), instalację wentylacyjną i gazową (kontrola co roku) oraz instalację elektryczną (kontrola raz na 5 lat). Zarząd wspólnoty w ramach powierzonych obowiązków przez właścicieli lokali, jest zobligowany do zlecenia przeprowadzenia czynności kontrolnych osobom posiadającym wymagane uprawnienia w terminach określonych Prawem Budowlanym.

Mając na uwadze nasze zobowiązania wobec mieszkańców, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich lokatorów o udostępnianie swoich mieszkań w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych a także o obecność osób pełnoletnich podczas ich wykonywania. O terminach planowanych kontroli, oraz osobach upoważnionych przez zarząd do ich przeprowadzenia, informujemy Państwa każdorazowo na naszej stronie internetowej. Ponadto na tablicach ogłoszeń lub w innych ogólnodostępnych miejscach w budynkach, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, wywieszane są informacje o planowanych przeglądach. Dla Państwa komfortu, firmy dokonujące przeglądów, są zobowiązane do wyznaczenia 2 terminów kontroli w różnych porach dnia. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu, umożliwiamy również indywidualne ustalenie dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu. Wszystko po to, aby kontrola instalacji w całym budynku odbyła się w jak najkrótszym przedziale czasowym tak, aby sporządzony protokół pokontrolny zawierał aktualne dane i informacje o kontrolowanej instalacji.

Zwracamy Państwa uwagę, że o ile przeprowadzenie kontroli instalacji jest obowiązkiem Zarządcy budynku, o tyle udostepnienie zajmowanego lokalu jest obowiązkiem jego właściciela/ najemcy, a uniemożliwienie firmie kontrolującej wejścia do lokalu niesie za sobą pewne konsekwencje i ewentualną odpowiedzialność, gdy z powodu niemożliwości przeprowadzenia okresowej kontroli w lokalu lub budynku dojdzie do szkód. Sprawne przeprowadzenie kontroli, zarówno w lokalach mieszkalnych jak i w pozostałych pomieszczeniach znajdujących się w budynku, ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego jego użytkowania oraz zapobieganie sytuacjom utraty zdrowia lub życia mieszkańców.

Wszelkie informacje o obecnie prowadzonych przeglądach można uzyskać pod numerem telefonu 91 466 47 47 lub na stronie internetowej w panelu terminarze przeglądów.  

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że zmianie ulegają godziny bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GTBS. Odbywać się ona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Decyzja o zmianie godzin obsługi klientów podyktowana jest koniecznością zapewnienia pracownikom czasu na przygotowanie odpowiedzi na wpływające pisma i wnioski, zapoznanie się z aktami spraw, sporządzeniem niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzeniem koniecznych kalkulacji w pełnym skupieniu w celu uniknięcia błędów i poprawy jakości obsługi.   

Godziny pracy spółki pozostają bez zmian: w poniedziałki od godz. 7.30 – 15.30 oraz w pozostałe dni od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

Informujemy również, że większość spraw można zrealizować poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe) do wszystkich pracowników spółki można znaleźć na stronie www.tbs.goleniow.pl w zakładce kontakt.   

Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia w obsłudze klienta wynikające z obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. 

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304